مسعود امینی تیرانی به عنوان رئیس جدید هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران «ایسفا» انتخاب شد.