پردیس سینمایی کورش چهار بار در فروردین رکورد فروش روزانه را جابه جا کرد. رکورد اول جمعه چهارم فروردین به ارزش ٢١٨ میلیون تومان، رکورد دوم سه شنبه هشتم فروردین به ارزش ٢٢٢ میلیون تومان، رکورد سوم یازدهم فروردین، ٢٢٨ میلیون تومان و رکورد چهارم و آخر شنبه دوازده فروردین به ارزش ٢٣٠ میلیون تومان به نام پردیس سینمایی کورش ثبت شد.
همچنین در دوازده فروردین با حضور ١۵٩۵٠ نفر رکورد بیشترین تعداد مخاطب در یک روز از سال ١٣٩۶ نیز از آن کورش است.
لازم به ذکر است رکورد بیشترین سانس فوق العاده نیز با ثبت ٣٠ سانس فوق العاده که از ساعت ٢٢ محسوب می شود متعلق به همین پردیس و در تاریخ ١٢ فروردین اتفاق افتاده است.
به این ترتیب هر سه رکورد مهم نوروزی اعم از بیشترین تعداد مخاطب روزانه، فروش روزانه و سانس های فوق العاده متعلق به پردیس سینمایی کورش است.

منبع : برنا